การออกแบบทุกโครงการ ข้าพเจ้าพยายามใช้ทรัพยากรภายในภูมิภาค และวัสดุ รวมทั้งนำการออกแบบที่ได้รับอิทธิพลและศักยภาพของภูมิภาคนั้น ๆ มาใช้

                           

การบูรณาการโครงการเข้าในงานปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นเรื่องที่ชัดเจนในตัวอยู่แล้ว เช่นเดียวกับเรื่องการประหยัดวัสดุ โดยใช้พืช ซึ่งเข้ากับภูมิทัศน์ และเป็นทรัพยากรธรรมชาติในการสร้างโครงการ  การปรับให้เข้ากับงานสถาปัตยกรรมและการพัฒนาเป็นเสมือนการบูรณาการ และเป็นบทสนทนาที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน (dialogue)

      

ความประสงค์ของข้าพเจ้าคือ การแปลงศิลปะท้องถิ่นดั้งเดิมในการจัดสวนไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ หมายความว่า การสร้างภูมิทัศน์เป็นการรวมเป็นหนึ่ง  ไม่ใช่เป็นการเสริมในรายละเอียด อีกทั้งยังเป็นการลดวัสดุและรูปแบบ โดยใช้เฉพาะที่จำเป็น

การลดหมายถึง  ความพยายามที่จะไม่ตามแฟชั่นหรือสมัยนิยม                                          

 

 

เอากูส เอเวอร์ดิงกล่าวว่า

“ใครที่แต่งงานกับแฟชั่น จะเป็นแม่หม้ายในเวลาไม่นาน  ความยั่งยืนหมายถึง ไม่มีช่วงเวลาและมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม เสมือนกับว่ามีอยู่ที่นั่นเสมอมา   

 

ลูกค้าของข้าพเจ้าคือ ผู้ที่ต้องการเดินไปในแนวทางเดียวกันกับผม กล่าวคือการบูรณาการธรรมชาติเข้าไปในโครงการเพื่อการรักษาทรัพยากร